พิธีไหวครู  ประจำปีการศึกษา 2555  

ณ  โรงเรียนร่มเกล้า  

จังหวัดหนองบัวลำภู    


จัดทำโดย

เด็กหญิงนิตยา  จันสุข

เด็กหญิงยุพิน  ลีเลิศ

Last Updated (Thursday, 26 July 2012 02:34)